• Welkom op
onze school!
  • Meer dan
leren alleen!
  • Waar praten, werken, spelen 
en vieren samen gaan.

Welkom op
onze school!

Meer dan
leren alleen!

Waar praten, werken, spelen
en vieren samen gaan.

JENAPLAN

De Sint Paulusschool is een Jenaplanschool.

Het Jenaplanonderwijs is gebaseerd op de ideeën en inzichten van Peter Petersen (1884-1952). Hij was één van de onderwijsvernieuwers die zich afzette tegen de klassieke school, omdat die geen rekening hield met het feit dat alle kinderen naar aanleg en tempo verschillen. Petersen hechtte veel waarde aan het opvoeden in groepsverband. Naar zijn idee moesten kinderen van jongs af aan leren omgaan met de samenleving. De samenleving van later zou door het kind in allerlei situaties geoefend moeten worden:

  • Door anderen te helpen; 
  • Zelf geholpen te worden:
  • Constructieve kritiek te geven en te ontvangen.


Een school moet dus ruimte bieden voor individuele ontplooiing naast het optimaal functioneren van de groep. Zelfstandig werken moeten worden afgewisseld met groepsopdrachten.

Praten, werken, spelen en vieren
Samen praten, samen werken, samen spelen én samen vieren vormen de basis van onze school.
De kring is de basis van waaruit wij plannen, praten en presenteren. De plek waarin ieder kind zich leert uiten, luisteren en een mening te vormen. Samen praten als basis van samen leven.
Wij werken samen in blokken en instructie. Ieder kind werkt zelfstandig en leert verantwoordelijk te zijn voor wat ze moeten en willen leren én wanneer ze om hulp vragen.
Wij leren niet alleen uit de boeken. Bij ons probeer en leer je wat je met je kennis kan doen.
Met samen spelen gaat ook het leren door. Wij leren rekening houden met elkaar, overleggen en beslissen. En spelenderwijs brengen wij samen wat wij met het hoofd en hart hebben geleerd.
Door samen vieren verbinden wij met elkaar. Wij openen en sluiten af. Wij delen prestaties en gevoelens, bijzondere en stille momenten, vaststaand of spontaan. Met samen vieren maken wij de cirkel steeds weer rond.
 
De basisprincipes van het Jenaplanonderwijs

Een Jenaplanschool is ervaringsgericht
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren door middel van ervaren. Door dingen te ervaren raken ze enthousiast en gemotiveerd om te leren over dat geen wat er om zich heen gebeurt.

Een Jenaplanschool is ontwikkelingsgericht
Kinderen uitdagen om verschillende competenties te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Leren te leren, ontwikkeling stimuleren, doordachte leerstofkeuze en de zone van nabije ontwikkeling (het aanspreken van het kind op een niveau dat net buiten bereik is van wat een kind op eigen kracht kan) laten ervaren.

Een Jenaplanschool is wereldoriënterend
Het uitgangspunt hierbij is het ontdekkend en onderzoekend bezig zijn. Dit gebeurt vaak in een projectvorm. Kinderen luisteren naar, werken en spelen met verhalen, stellen vragen en zoeken zelf de antwoorden. Zo wordt de wereld steeds ruimer voor het kind en wordt de meningsvorming gestimuleerd.
 
Een Jenaplanschool is kritisch
Jenaplanonderwijs stimuleert kinderen om kritisch te denken. Kritisch naar zichzelf, naar anderen, naar de samenleving. Zo willen wij werken aan een humane en ecologische duurzame samenleving.
 
Een Jenaplanschool is coöperatief
Jenaplanonderwijs is gericht op het samen werken, samen spelen, samen beslissen en zorg dragen voor elkaar. Dit geldt niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouders. Uitgangspunt is: leren is sociaal leren, samen problemen oplossen, samen evalueren en samen door middel van diverse vormen communiceren.
 
Een Jenaplanschool is zinzoekend
Een jenaplanschool geeft gericht aandacht aan levensbeschouwelijke en existentiële vragen, aan zingeving. Dat kan meer passief luisteren zijn (verhalen, symbolen en rituelen, gebed en meditatie). Het kan ook actiever handelen zijn (je inzetten voor anderen).  Ook samen nadenken over zin-vragen, religieuze en niet religieuze zin-ervaring horen bij zinzoekend zijn.
 
Meer informatie over het jenaplanonderwijs is te vinden op de website van de Nederlands Jenaplanvereniging.
Meer informatie kunt u vinden op: http://www.jenaplan.nl

Sint Paulusschool     Julianalaan 40, 8932 AB Leeuwarden     t 058 - 212 64 80     directie@sintpaulusschool.nl