• Welkom op
onze school!
 • Meer dan
leren alleen!
 • Waar praten, werken, spelen 
en vieren samen gaan.

Welkom op
onze school!

Meer dan
leren alleen!

Waar praten, werken, spelen
en vieren samen gaan.

GRENZEN AAN ONZE ZORG

In principe is het uitgangspunt dat alle kinderen die bij ons op school zitten of worden aangemeld een plek inclusief de benodigde zorg kunnen krijgen. Er kunnen zich echter ook situaties voordoen, waarin wij de benodigde zorg niet kunnen bieden.

Factoren die meespelen in de afweging of de school de ondersteuning kan bieden om in de onderwijsbehoefte van een (aangemeld) kind te voldoen zijn;


De mogelijkheden van het kind zelf

 • De mate waarin van een kind kan worden verwacht dat hij/zij helemaal of grotendeels kan profiteren van het onderwijsaanbod binnen de Jenaplanvisie met stamgroepen van drie leerjaren.
 • Het kind kan en wil zich aan de school- en groepsregels houden.
 • Het kind is zelfstandig of met hulp van ouders zindelijk.


De rust en veiligheid van alle kinderen en personeelsleden in de school

 • De veiligheid van zowel het kind zelf als van andere kinderen en het personeel moet gewaarborgd kunnen worden
 • Ouders ondersteunen de identiteit, visie en aanpak van de school
 • Ouders en school willen en kunnen goed samenwerken en volgen binnen hun mogelijkheden elkaars adviezen op


De draagkracht van een leerkracht/het team

 • Binnen een stamgroep zijn niet meer dan 3 kinderen met een individuele aanpak
 • De aanwezige deskundigheid op de school.


De organisatie van de school

 • De stamgroepgrootte is afhankelijk van diverse onderwijskundige of organisatorische omstandigheden die gezamenlijk bepalen of er nog ruimte is in een groep. Hierbij valt te denken aan reeds aanwezige ondersteuningsbehoeften binnen een groep, ruimtebeperking en de sociale context binnen een groep. 

Sint Paulusschool     Julianalaan 40, 8932 AB Leeuwarden     t 058 - 212 64 80     directie@sintpaulusschool.nl